Vastuullisuus

Toimintamme on sertifioitua

Steveco-konserni toimii tavoitteellisesti kestävän ja turvallisen logistiikan mahdollistamiseksi. Olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen periaatteisiin, tähtäämme muun muassa nollaan tapaturmaan sekä nollaan ympäristövahinkoon.

Osoituksena systemaattisesta toiminnastamme Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt kaikkia Steveco-konsernin toimintoja koskevat sertifioinnit laatujärjestelmällemme ISO 9001:2015, ympäristöjärjestelmällemme ISO 14001:2015 sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmällemme ISO 45001:2018. Steveco Oy:llä on voimassaoleva Tullin myöntämä AEO-valtuutus.

Stevecon vastuullisuusperiaatteet

Steveco Oy sekä sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan kestävällä ja vastuullisella tavalla. Noudatamme toiminnassamme vastuullisuusperiaatteitamme ja edellytämme näiden mukaista toimintaa myös kumppaneiltamme. Huomioimme asiakkaidemme ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeet siten, että toimintamme on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Toimimme hyvänä yrityskansalaisena

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Näitä ovat muun muassa työtä ja työntekijöiden oikeuksia koskevat lait, työsuojelua, ympäristöä ja tuoteturvallisuutta koskevat lait sekä lait, jotka koskevat kilpailuoikeudellisia asioita, korruption vastaisuutta ja muita taloudellisia vastuita. Seuraamme lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.

Viestimme kumppaneidemme kanssa reilusti ja avoimesti

Viestintämme periaatteita ovat aktiivisuus, oikea-aikaisuus ja täsmällisyys. Viestintämme on avointa, läpinäkyvää ja tosiasioihin pohjautuvaa. Huomioimme viestinnässämme ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät sekä viranomaiset tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käsittelemme haltuumme uskottua tietoa asianmukaisesti ja huolehdimme sitä koskevasta tietoturvasta

Suojaamme meille luovutettua luottamuksellista tietoa teknisin ja käytännön järjestelyin. Emme käytä haltuumme uskottua tietoa asiattomasti hyödyksemme.

Pidämme huolta siitä, että toiminnassamme syntynyt luottamuksellinen tieto säilyy luottamuksellisena. Emme luovuta tai käsittele liikesalaisuuksia sisältävää tietoa niin, että asiattomilla olisi siihen pääsy.

Tiedostamme roolimme kuljetusketjussa ja pyrimme omalta osaltamme ennalta ehkäisemään väärinkäytöksiä.

Toimimme vastuullisena kumppanina asiakkaan kuljetusketjussa

Huolehdimme asiakkaan haltuumme uskomasta omaisuudesta ja turvaamme vastuullemme uskottujen lastien sekä niihin liittyvän tiedon perille pääsyn luotettavasti. Edellytämme samaa alihankkijoiltamme ja seuraamme tämän toteutumista. Havaittuihin väärinkäytöksiin puututaan välittömästi.

Haluamme olla luotettava kumppani ja johtava satamalogistiikan osaaja Suomessa. Huolehdimme suunnitelmallisesti henkilöstömme ammattitaidosta ja osaamisen kehittämisestä.

Pidämme huolta omasta kalustostamme ja muusta omaisuudestamme.

Huolehdimme henkilöstömme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Tunnemme vastuumme työnantajana henkilöstömme työoloista ja huomioimme niiden vaikutukset

työntekijöidemme terveyteen, työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen

työympäristön ja pyrimme estämään ennalta vaaratilanteita ja onnettomuuksia.

Tunnemme vastuumme ympäröivästä yhteiskunnasta, luonnosta ja sijainnistamme meren äärellä

Sitoudumme tuntemaan, minimoimaan ja ennalta ehkäisemään toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia. Hallitsemme vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat ja toimintatavat.

Vastuullinen hankinta

Teemme hankintamme vastuullisesti ja tarveharkintaisesti. Huomioimme hankintojemme ympäristövaikutukset ja edellytämme toimittajiemme sitoutumaan vastuullisiin toimintatapoihin.

Edellytämme paitsi itseltämme myös kaikilta kumppaneiltamme oikeudenmukaista ja yhdenvertaista
toimintatapaa

Henkilöstön tulee toimia lojaalilla tavalla työnantajaansa kohtaan. Henkilöstö ei saa ryhtyä toimiin, joista voi aiheutua ristiriita konsernin ja työntekijän tai muiden sidosryhmien, näiden sukulaisten tai määräysvallassa olevien yhtiöiden etujen välille.

Kaikenlainen petollinen toiminta on kielletty. Tämän periaatteen vastaiset toimet tutkitaan sisäisesti ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

Steveco-konserni kohtelee henkilöstöään, asiakkaitaan, toimittajiaan ja muita sidosryhmiään oikeudenmukaisesti. Henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti muun muassa ikään, rotuun, uskontoon, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Steveco kunnioittaa henkilöstönsä oikeuksia ja henkilöstön tulee huolehtia velvollisuuksistaan.

Emme hyväksy lahjontaa sen missään muodossa

Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Steveco-konserni ja sen henkilöstö ei anna eikä ota vastaan lahjuksia tai ryhdy muihin laittomiin toimiin liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.

Toimimme edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti

Tässä toimintaohjeessa kuvataan Steveco-konsernin työskentelytapojen eettiset periaatteet. Edellytämme koko henkilöstömme ja kumppaneidemme toimivan periaatteiden mukaisesti ja ilmoittavan, mikäli havaitsee periaatteiden vastaista toimintaa.

Jos havaitset periaatteiden vastaista toimintaa

Mikäli havaitset toimintaperiaatteidemme vastaista toimintaa, tai olet epävarma periaatteiden sisällöstä tai tulkinnasta, voit olla yhteydessä suoraan Stevecon vastuuhenkilöön tai ilmoittaa luottamuksellisesti huomiostasi whistleblowing-kanavan kautta.

Ilmoita periaatteidemme vastaisesta toiminnasta

Ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti. Voit lähettää havaintosi helposti ja turvallisesti, kun seuraat lomakkeen ohjeita. Steveco sitoutuu aloittamaan välittömästi korjaavat toimenpiteet tietoomme tulleista havainnoista, jotka ovat vastuullisuusperiaatteidemme vastaisia.

Video Stevecon vastuullisuusperiaatteet