Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Yhdessä tekeminen on menestyksen avain

Stevecon toimitusjohtaja Jari Immonen ja hallituksen jäsen Jarkko Toroska luotsaavat yhtiötä eteenpäin läpi logistiikka-alan muutosten.

DI Jari Immonen (54) on aloittanut Stevecon toimitusjohtajana lokakuussa 2019. Immosella on pitkä kokemus logistiikka-alan johtotehtävistä, mm. Suomen Kaukokiito Oy toimitusjohtajana, PostNord Logisticsin Suomen operatiivisena johtajana ja logistiikkaoperaattori DSV:llä.

Uusi toimitusjohtaja näkee tehtävänään kehittää johdonmukaisesti Stevecon strategista osaamista ja yrityksen vahvuuksia. "Vankan osaamisen ja asiakkaiden esittämän vahvan luottamuksen päälle on hyvä rakentaa uutta. Kaikki kiteytyy asiakaskokemuksen parantamiseen ja lisäarvon tuottamiseen sitä kautta. Meidän täytyy myös olla aktiivisia havaitsemaan tarpeita uusille lisäpalveluille, joista asiakkaat hyötyvät ja ovat valmiita maksamaan."

Logistiikka-ala on kansainvälisesti kovassa muutoksessa. Digitalisaatio, automaatio, laivojen koon kasvu ja muut maailmanlaajuiset trendit asettavat alan toimijoiden kilpailukyvyn koetukselle. Immosen mukaan Stevecolla on hyvät lähtökohdat digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnan menestystekijänä.

"Kyllä se prosessimaisuus on tullut tälle alalle jäädäkseen, eli ohjattu, tasalaatuinen tekemisen tyyli, jossa asioita hoidetaan mahdollisimman pitkälle automatisoidusti ja sähköisesti. Kun tilausketju on kokonaan sähköinen, siitä saatua tietoa voidaan hyödyntää seurantaan, suunnitteluun ja toiminnan arviointiin. Papereiden pyörittely vähenee ja loppuu ennen pitkää kokonaan." (Katso videoklippi!)

Maailma pienenee

Aiemmissa tehtävissään Immonen on päässyt seuraamaan aitiopaikalta logistiikka-alan murrosta, sekä sitä, miten yksilöityjen toimitusten ja verkkokaupan suosion kasvu luo uusia vaatimuksia toimitusketjuille. Sekä kuluttajien nettikauppojen että erilaisten verkkotukkujen kautta tilataan ja kuljetetaan yhä erilaisempia tuotteita, elektroniikasta ja vaatteista aina rakennustarvikkeisiin asti.

"Aiemmin vähittäismyymälään toimitettiin lavallinen kenkiä, nyt yksittäinen kenkäpari lähetetään suoraan kotiin toiselta puolelta maailmaa. Kuluttaja saa loistavaa palvelua edullisesti, mutta logistiikkaketjulle erityisesti viimeinen last mile -toimitus on erittäin haastava. Jokainen toimitus on erilainen, jolloin prosessimaisuuden ja tasalaatuisuuden ylläpitäminen vaikeutuu."

Immosen mukaan kuluttajamyynnin murros vaikuttaa merkittävästi koko logistiikka-alaan, ja välillisesti myös vienti- ja tuontisatamiin. "Perinteinen kivijalkamyynti on menettänyt asemaansa verkkokaupan rinnalla. Toisaalta ekologisuus ja vastuullisuus korostuvat voimakkaasti, ja näiden asioiden huomiointi kaikessa toiminnassa on entistä tärkeämpää."

Digitalisaatio edellyttää laadukkaita prosesseja

Jari Immonen korostaa prosessien tärkeyttä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä. "Digitalisaatio on pohjimmiltaan vain tapa käyttää tai vaihtaa tietoa. Jotta datasta on oikeasti hyötyä, sen laatu pitää pystyä varmistamaan yli yritysrajapintojen. Datan laatu ja yhteismitallisuus edellyttävät yhteistyötä koko ketjulta loppuasiakkaita myöten."

Tulevaisuudessa nähdään yhä enemmän logistiikka-alan toimijoita, jotka ovat toteuttaneet kokonaan omat informaatioketjunsa. Toisaalta toimivia liiketoimintamalleja voidaan myös rakentaa sen varaan, että yhdistellään erilaisia olemassa olevien logistiikkaketjujen palasia. "Joidenkin kauppapaikkojen palveluissa tämä on jo toteutunut onnistuneesti, mutta informaatiovirtojen integroimisessa on edelleen paljon sekä haasteita että mahdollisuuksia."

Immonen arvelee, että digitalisaation nopeasta etenemisestä huolimatta logistiikka-ala tuskin mullistuu Uberin tai Airbnb:n kaltaisten alustatalouden sovellusten myötä. "Tämänkaltaiselle palvelualalle ei ole ihan helppoa tulla pelkällä alustalla. Logistiikka on myös infrastruktuuriliiketoimintaa, ja alalla toimiminen vaatii joko omia tai kumppaneiden toimittamia resursseja, jotka pystyvät varmasti ja tasalaatuisesti tuottamaan vaaditun palvelun. Ainakin suomalaiset asiakkaat ovat kokemukseni mukaan arvostaneet sitä, että palvelun toimittaja on olemassa henkilönä, jonka voi tarvittaessa tavata kasvokkain."

Liiketoiminnan menestystekijänä Immonen nostaakin esiin ennen kaikkea avoimen ja pitkäjänteisen kumppanuuden merkityksen. "Kyllä sitä kautta saadaan aina parhaat tulokset. Aidossa ja tasavertaisessa kumppanuudessa molemmat osapuolet ovat valmiita panostamaan yhteistyöhön, ja kun prosessit saadaan integroitua, niin se voi tuoda asiakkaalle myös kustannussäästöjä. Hyvässä kumppanuussuhteessa työskenteleminen on lisäksi mukavaa ja mielekästä työn tekijöille. Kun syntyy luottamus toiseen, niin työn tekeminenkin on antoisampaa." (Katso videoklippi!)

Näkökulmaa uusin silmin

Jarkko Toroska (49) on aloittanut Stevecon hallituksen uutena jäsenenä huhtikuussa 2019. Toroska työskentelee Fortumilla Vice President, Head of Business Control Centre -tehtävässä, ja hän on toiminut monen kansainvälisen liiketoiminnan talousjohdon tehtävissä kuten myös monikansallisissa hallituksen jäsenen rooleissa.

Stevecon hallituksen jäsenenä Toroska arvostaa yhtiön vahvaa markkinajohtajan asemaa ahtauksessa, ammattitaitoista henkilökuntaa ja vahvoja, pitkäaikaisia asiakassuhteita. Toisaalta logistiikka-alan volyymien vaihtelut ovat haaste liiketoiminnalle, ja myös suhdannesyklin vaikeisiin aikoihin pitää pystyä varautumaan entistä joustavammin

"Henkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta sekä työturvallisuuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Stevecon kaltaisessa työympäristössä. Samalla pitää olla motivoitunut oppimaan uutta. Jossakin asioissa saatetaan tarvita vanhojen toimintamallien poisoppimista, ja uskon pystyväni tarjoamaan Stevecolle työkaluja juuri tämänkaltaisessa uusien tekemisen tapojen löytämisessä. Pitää olla ylpeä siitä, mitä on saavutettu, mutta samaan aikaan haluta lisää jotta menestyy myös jatkossa entistä paremmin."

Toroskan mukaan on selvää, että tulevaisuudessa ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys korostuvat entistä enemmän. "Esimerkiksi hiilineutraaliuden eteen Stevecolla voidaan tehdä vielä paljon enemmän, ja toivon voivani tuoda myös tähän kehitykseen panokseni hallitustyöskentelyn kautta. Laiteinvestoinneissa pystytään tekemään aitoja toimenpiteitä näiden asioiden edistämiseksi, ja myös asiakkaamme edellyttävät sitä meiltä."

Kuten Jari Immonen, myös Toroska on käytännönläheisen digitalisaation voimakas kannattaja, jotta Steveco voisi näyttää logistiikka-alan esimerkkiä miten palvelutarjontaa voidaan kehittää. Toroskan mukaan Steveco on hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen, mutta toimintamalleja täytyy myös uskaltaa ajatella uusiksi. Logistiikka-alan ulkopuolisen ammattilaisen näkökulman pitää olla vahvuus hallitustyöskentelyssä, jotta varmistetaan eri liiketoiminta-alojen parhaat käytännöt laaja-alaisesti. "Joskus asioita voi ja pitää katsoa uusin silmin. Kun maailma muuttuu, niin meidän pitää muuttua vielä nopeammin."


Logistiikka-alan menestystekijät

  • Laadukas prosessimainen tekeminen yli yritysrajapintojen
  • Pitkäjänteiset, avoimet ja kehittyvät yhteistyösuhteet
  • Joustava reagointi kysynnän muutoksiin

- Jari Immonen, Stevecon toimitusjohtaja
Stevecon vahvuudet

  • Osaava henkilökunta
  • Vahvat satamat
  • Luotettavuus ja positiivinen merihenkisyys

- Jarkko Toroska, Stevecon hallituksen jäsen

* * *

Teksti: Thomas Freundlich ja videohaastattelut
Kuvat: Olli Urpela

Jari Immosen ja Jarkko Toroskan haastattelu on julkaistu Stevecon SATAMA-asiakaslehdessä joulukuussa 2019.

Tietoa kirjoittajasta

Satama

Satama on Stevecon asiakaslehti, joka ilmestyy suomenkielisenä kaksi kertaa vuodessa.